Thông báo Sinh viên

Ngày 31-05-2018

Thông báo thời gian đăng ký thi lại môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh đối với sinh viên K26 - NN1

Thông báo số:283/TB-TTGDQPAN ngày 25/5/2018.

Các bài liên quan