Thông báo Sinh viên

Ngày 31-05-2018

Thông báo kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng, An ninh K26 - NN1

Thông báo số:277/TB-TTGDQPAN ngày 25/5/2018. Chi tiết thông báo và kết quả học tập kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan