Thông báo Sinh viên

Ngày 23-04-2018

Thông báo kế hoạc đăng ký học lại, thi lại môn học giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2017 - 2018

Thông báo số:191/TB-TTGDQPAN ngày 16/4/2018.

Các bài liên quan