Thông báo Sinh viên

Ngày 01-12-2017

Thông báo hoãn thi ngày 07-08/12/2017 đối với các học phần tiếng Anh Học Kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo số:312/TB-KNN ngày 30/11/2017.

Các bài liên quan