Thông báo Sinh viên

Ngày 20-11-2017

Thông báo về việc thu tiền học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy khóa 1 tại phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Thông báo số:2189/TB-ĐHTN ngày 09/11/2017

Các bài liên quan