Thông báo Sinh viên

Ngày 03-11-2017

Thông báo về việc đối chiếu và thu nợ học phí của sinh viên Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế

Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan