Thông báo Sinh viên

Ngày 27-10-2017

Thông báo về việc đối chiếu và thu nợ học phí của sinh viên Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế

Thông báo ngày 25/20/2017. Chi tiết danh sách nợ học phí xem file đính kèm.

Các bài liên quan