Thông báo Sinh viên

Ngày 17-07-2017

Thông báo về việc nộp tiền học phí học kỳ hè đợt 2 năm học 2016 - 2017 Chương trình đào tạo sinh viên hệ chính quy Khoa Ngoại ngữ

Thông báo số:159/TB-KNN ngày 17/7/2017.Danh sách chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan