Thông báo Sinh viên

Ngày 26-06-2017

Thông báo về việc nộp tiền học phí kỳ hè năm học 2016 - 2017 chương trình đào tạo sinh viên hệ chính quy Khoa Ngoại ngữ

Thông báo số:145/TB-KNN ngày 23/6/2017.Chi tiết danh sách nộp học phí kỳ hè xem file đính kèm.

Các bài liên quan