Thông báo Sinh viên

Ngày 01-06-2017

Thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch ngắn hạn của Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch

Thông báo số:278/TB-CĐTMDL ngày 19/5/2017. Xem thêm hướng dẫn đăng ký cuối bài. Phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan