Quyết định về việc ban hành "Quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của GVCN kiêm CVHT tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN"

Quyết định số 575/QĐ - ĐHTN ngày 2/4/2015. Chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan