Thông báo v/v quyết toán thuế TNCN 2013 và đăng ký giảm trừ gia cảnh 2014

Thông báo số 41/TB-KNN ngày 04 tháng 03 năm 2014

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

KHOA NGOẠI NGỮ

 
   

Số: 41/TB-KNN 


              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 04  tháng 03 năm 2014.


THÔNG BÁO

V/v quyết toán thuế TNCN 2013 và đăng ký giảm trừ gia cảnh 2014

 

Thực hiện công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/1/2014 về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013. Khoa Ngoại ngữ thông báo tới toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa nội dung quyết toán thuế TNCN năm 2013 và đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2014 như sau:

            I - Quyết toán thuế TNCN năm 2013:

            * Trường hợp cán bộ giảng viên trong Khoa chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN thì có thể uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2013 cho Khoa. Cá nhân uỷ quyền quyết toán thông qua Khoa phải nộp cho Khoa Giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (có mẫu đính kèm hoặc download trên trang web của khoa).

             Thời gian nộp: hết ngày 10 tháng 3 năm 2014.

              Địa điểm nộp:  tại bộ phận Kế toán tài vụ Khoa

            * Trường hợp cán bộ giảng viên khoa có nguồn thu nhập từ hai nơi trở lên đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp cho chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không được uỷ quyền cho Khoa quyết toán thuế TNCN (trừ trường hợp đã thu hồi và huỷ chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã cấp cho cá nhân). Các cá nhân trước khi đi quyết toán thuế nếu đã được Khoa tạm khấu trừ thuế năm 2013 gặp đồng chí Lan – bộ phận KTTV  để được cấp Chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Mẫu biểu thực hiện: Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN, mẫu 09A/PL-TNCN, mẫu 09C/PL-TNCN (nếu có) theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính (có mẫu đính kèm hoặc download trên trang web của khoa).

            Thời hạn nộp: hết ngày 31 tháng 3 năm 2014

            Địa điểm nộp: tại  Cục thuế tỉnh Thái Nguyên.

            II - Đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2014:

            Các cán bộ giảng viên khoa năm 2013 đã đăng ký giảm trừ gia cảnh, nếu không có biến động tăng giảm thì năm 2014 vẫn giữ nguyên số lượng người được giảm trừ. Nếu có biến động tăng giảm thì yêu cầu nộp ngay Bảng đăng ký giảm trừ gia cảnh (02 bản) theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (có mẫu đính kèm hoặc download trên trang web của khoa).

            Thời gian nộp: hết ngày 10 tháng 3 năm 2014.

             Địa điểm nộp:  tại bộ phận Kế toán tài vụ Khoa

            Vậy Khoa Ngoại ngữ đề nghị các đơn vị triển khai nội dung trên đến từng CBGV trong đơn vị mình được biết để thực hiện tốt chính sách thuế của nhà nước. Chi tiết xem thêm trên Website của Khoa, download mẫu biểu và hướng dẫn kê khai thuế tại địa chỉ: http://sfl.tnu.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- BCN khoa;

- Các phòng ban, bộ môn;

- Lưu: VT, KTTV. 

TRƯỞNG KHOA 

(đã ký)TS. Lê Hồng Thắng

 

 

 

 

Các bài liên quan