Thông báo tuyển sinh

Ngày 04-03-2022

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2022

Công văn số 743/UBND-KGVX ngày 02/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên v/v triển khai thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2022. Chi tiết xem tại File đính kèm.

Các bài liên quan