Thông báo về việc ủy quyền điều hành trong thời gian đồng chí Giám đốc Đại học Thái Nguyên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thông báo số: 104/TB-ĐHTN ngày 22/1/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan