Thông báo về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính/lãnh đạo, quản lý cấp phòng và Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo số: 1328/TB-HVTP ngày 8/12/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan