Thông báo tuyển sinh

Ngày 17-09-2020

Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2020

Số: 2669/QĐ-BGDĐT, Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2020

Các bài liên quan