Thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

Thông báo số 09/TB-TH ngày 28 tháng 01 năm 2013

KHOA NGOẠI NGỮ

PHÒNG TỔNG HỢP

  

Số: 09/TB-TH

V/v kế hoạch nghỉ Tết

Nguyên đán Quý Tỵ 2013

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

 

 

Kính gửi: - Các phòng ban

                   - Các tổ bộ môn

 

Thực hiện các quy định của Chính phủ và công văn số 113/ĐHTN-VP ngày 23/01/2013 của Đại học Thái Nguyên về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

Phòng Tổng hợp thông báo kế hoạch nghỉ Tết cụ thể như sau:

- Giảng viên, sinh viên nghỉ Tết theo kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013 đã được phê duyệt.

- Cán bộ viên chức được nghỉ Tết 09 ngày liên tục, từ ngày 09/02/2013 đến hết ngày 17/02/2013 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp Nhâm Thìn đến hết ngày 08 tháng Giêng Quý Tỵ). Ngày 23/02/2013 (thứ Bảy) đi làm bù cho ngày làm việc đã được hoán đổi nghỉ trong dịp Tết

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TH.

P. TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP

 

(đã ký)

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài

 

Các bài liên quan