Thông báo về việc thực hiện chế độ làm việc trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 16/4 đến 22/4/2020

Thông báo số: 117/TB-KNN ngày 16/4/2020.

Các bài liên quan