Thông báo công văn về việc cử công chức, viên chức dự xét tuyển đại học, sau đại học tại Trung Quốc năm 2020

Công văn số: 5626/BGDĐT-TCCB. Chi tiết công văn 5626 và công văn 9403 kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan