Thông báo về việc Giới thiệu chức danh và chữ ký của cán bộ

Thông báo số: 937/ĐHTN-VP ngày 28/5/2019. Chữ ký phó giám đốc Đại học Thái Nguyên Trần Thanh Vân.

Các bài liên quan