Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 800/QĐ-ĐHTN ngày 22/5/2019. Chi tiết Quyết định và quy chế kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan