Quyết định về việc ban hành Nội quy làm việc của viên chức và người lao động tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 788/QĐ-ĐHTN ngày 20/5/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Các bài liên quan