Thông báo tuyển sinh

Ngày 05-04-2018

Thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:549/TB-ĐHTN-ĐT ngày 2/4/2018.

Các bài liên quan