Quyết định về việc Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:1792/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017.

Các bài liên quan