Thông báo tuyển sinh

Ngày 01-09-2017

Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn

Thông báo số: 458/TB-CĐTMDL ngày 14/8/2017. Chi tiết nội dung các chương trình, hướng dẫn và phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan