Thông báo tuyển sinh

Ngày 13-06-2022

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2022

Thông báo số: 829/ĐHTN-TCCB, ngày 8/6/2022. Kèm theo thông báo số: 608/TB-BGDĐT ngày 03/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2022.

Các bài liên quan