Thi đua - Khen thưởng

Ngày 19-01-2018

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể thuộc khối thi đua Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 16:15

Quyết định số:2837/QĐ-UBND ngày 19/9/2017.

Quyết định về việc tặng giấy khen của giám đốc Đại học Thái Nguyên cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên hoàn thánh xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

05/09/2017 | 07:29

Quyết định số: 1806/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc kiện toàn cụm thi đua, khối thi đua trực thuộc tỉnh Thái Nguyên

08/08/2017 | 08:04

Quyết định số: 1661/QĐ-UBND ngày 19/6/2017

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc"

07/08/2017 | 16:10

Quyết định số:207/QĐ-UBDT ngày 24/4/2017

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

07/08/2017 | 16:04

Quyết định số: 648/QĐ-ĐHTN ngày 18/4/2017. Chi tiết quyết định và quy chế xem file đính kèm.

Thông báo về việc họp bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017

07/08/2017 | 15:36

Thông báo số:144/TB-HCTH ngày 15/6/2017.

Thông báo công văn về việc thay đổi thời gian nộp Hồ sơ xét thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017

07/08/2017 | 15:32

Công văn số:133/KNN-HCTH ngày 2/6/2017

Thông báo Công văn về việc hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017

07/08/2017 | 15:28

Công văn số 118/KNN-HC-TH ngày 25/5/2017. Chi tiết phụ lục hướng dẫn kèm theo công văn xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2015-2016 cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Đại học Thái Nguyên

17/08/2016 | 08:23

Quyết định số 3499/QĐ-ĐHTN ngày 9/8/2016.Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Công văn về việc hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015 -2016

15/06/2016 | 10:26

Chi tiết xem file đính kèm

Trang 1/2 <12>