Pháp chế

Ngày 31-05-2020

Thông báo kế hoạch thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Khoa Ngoại ngữ năm 2019

18/04/2019 | 16:12

Kế hoạch số: 100/KH-KNN ngày 18/4/2019.

Quyết định về việc ban hành quy định về công tác bảo vệ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/04/2018 | 09:43

Quyết định số:388/QĐ-ĐHTN ngày 13/3/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Phụ lục tình hình đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế

19/12/2017 | 17:02

Chi tiết xem file đính kèm.

Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017

19/12/2017 | 17:00

Chi tiết xem file đính kèm.

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017 - 2018

19/12/2017 | 16:57

Chi tiết xem file đính kèm.

Báo cáo kết quả thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017

19/12/2017 | 16:55

Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

19/12/2017 | 16:52

Chi tiết xem file đính kèm

Luật tố cáo

09/08/2017 | 14:48

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo.

Luật phòng, chống tham nhũng

09/08/2017 | 14:45

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng .

Luật khiếu nại

09/08/2017 | 14:41

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại.

Trang 1/2 <12>