Pháp chế

Ngày 01-11-2020

Các văn bản kèm theo kế hoạch ngày Pháp luật năm 2020

30/10/2020 | 08:45

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020 của Trường Ngoại ngữ

30/10/2020 | 08:38

Kế hoạch số : 359/KH-TNN ngày 29/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kế hoạch thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Khoa Ngoại ngữ năm 2019

18/04/2019 | 16:12

Kế hoạch số: 100/KH-KNN ngày 18/4/2019.

Quyết định về việc ban hành quy định về công tác bảo vệ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/04/2018 | 09:43

Quyết định số:388/QĐ-ĐHTN ngày 13/3/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Phụ lục tình hình đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế

19/12/2017 | 17:02

Chi tiết xem file đính kèm.

Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017

19/12/2017 | 17:00

Chi tiết xem file đính kèm.

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017 - 2018

19/12/2017 | 16:57

Chi tiết xem file đính kèm.

Báo cáo kết quả thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017

19/12/2017 | 16:55

Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

19/12/2017 | 16:52

Chi tiết xem file đính kèm

Luật tố cáo

09/08/2017 | 14:48

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo.

Trang 1/2 <12>