Pháp chế - Thi đua

Ngày 09-08-2020

Luật Giáo dục

22/11/2019 | 16:52

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội ban hành Luật Giáo dục (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục

22/11/2019 | 16:44

Số 2268/CT-BGDĐT (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Luật bảo vệ môi trường

22/11/2019 | 16:39

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội ban hành Luật bảo vệ môi trường (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Luật trẻ em

22/11/2019 | 16:33

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội ban hành Luật trẻ em. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Luật Giáo dục Đại học

22/11/2019 | 16:23

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giáo dục đại học. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Thông báo công văn về việc triển khai xét " giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 "

11/09/2018 | 09:39

Thông báo số: 1824/ĐHTN-PCTĐ ngày 10/9/2018.

Thông báo công văn về việc kiểm tra, chấn chỉnh việc ban hành các văn bản quản lý nội bộ và việc thực hiện quy trình thẩm định văn bản quản lý nội bộ

10/04/2018 | 15:26

công văn số:588/ĐHTN-PCTĐ ngày 5/4/2018.

Thông báo Công văn về việc phát động phong trào thi đua năm học 2017 - 2018

09/11/2017 | 15:20

Công văn số:266/KNN-HCTH ngày 24/10/2017.

Thông báo Công văn về việc phát động phong trào thi đua "đổi mới sáng tạo trong phong trào dạy và học" giai đoạn 2016 - 2020

09/11/2017 | 15:17

Công văn số:265/KH-HCTH ngày 24/10/2017.

Kế hoạch tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

31/10/2017 | 08:04

Kế hoạch số:268/KH-KNN ngày 25/10/2017

Trang 1/2 <12>