Pháp chế - Thi đua

Ngày 12-11-2015

Quyết định về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHTN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015.Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Các bài liên quan