Thi đua - Khen thưởng

Ngày 07-11-2020

Thông báo công văn về việc hướng dẫn tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020

Công văn số: 161/KNN-HCTH ngày 18/5/2020. Chi tiết các mẫu bình xét kèm công văn số 161 xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan