Thi đua - Khen thưởng

Ngày 07-11-2020

Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

Quy định kèm theo quyết định số: 404/QĐ-ĐHTN, ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan