Thi đua - Khen thưởng

Ngày 25-03-2019

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 404/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan