Pháp chế

Ngày 12-04-2018

Quyết định về việc ban hành quy định về công tác bảo vệ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:388/QĐ-ĐHTN ngày 13/3/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Các bài liên quan