Thi đua - Khen thưởng

Ngày 10-04-2018

Quyết định ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trong đại học Thái Nguyên

Quyết định số:589/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan