Thi đua - Khen thưởng

Ngày 08-08-2017

Quyết định về việc kiện toàn cụm thi đua, khối thi đua trực thuộc tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số: 1661/QĐ-UBND ngày 19/6/2017

Các bài liên quan