Thi đua - Khen thưởng

Ngày 07-08-2017

Thông báo Công văn về việc hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017

Công văn số 118/KNN-HC-TH ngày 25/5/2017. Chi tiết phụ lục hướng dẫn kèm theo công văn xem file đính kèm.

Các bài liên quan