Thi đua - Khen thưởng

Ngày 17-08-2016

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2015-2016 cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 3499/QĐ-ĐHTN ngày 9/8/2016.Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan