Pháp chế - Thi đua

Ngày 11-08-2016

Phổ biến giáo dục pháp luật & Văn bản quy phạm pháp luật

.

1. Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

- Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

- Khoản 2, khoản 3 - Điều 39 - Chương IX - Quyết định 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

2. Kế hoạch

- Kế hoạch số 190B/KH-KNN ngày 02/11/2015 của Khoa Ngoại ngữ v/v Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015

- Kế hoạch số 365/KH-KNN ngày 24/9/2015 của Khoa Ngoại ngữ v/v Phát động thi đua tìm hiểu, tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật hình sự cho Cán bộ Viên chức và Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

3. Phổ biến giáo dục pháp luật

3.1. Kế hoạch:

- Quyết định 1928/QĐ-TTG ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"

- Kế hoạch số 483/KN-KNN ngày 21/11/2014 của Khoa Ngoại ngữ v/v Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015

3.2. Thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật:

- Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp: http://pbgdpl.moj.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

3.3. Hỏi đáp pháp luật:

- Cổng thông tin điện tử chính phủ: http://chinhsachonline.chinhphu.vn/  mục: Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp; Lao động - Tiền lương; Giáo dục - Đào tạo - Y tế.

+ Danh sách câu hỏi: Nhập nội dung cần tìm tại phần “Từ khóa”, chọn lĩnh vực cần tìm tại phần “Lĩnh vực”:

 

 

+ Đặt câu hỏi:

 

 

4. Văn bản quy phạm pháp luật:

- Văn bản quy phạm pháp luật - Chính phủ: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban

Các mục chính liên quan đến lĩnh vực hoạt động, quyền lợi và nghĩa vụ của CBVC và HSSV tại Khoa Ngoại ngữ: Chính sách, Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Tiền lương.

 

Các bài liên quan