Pháp chế - Thi đua

Ngày 10-08-2016

Quyết định 1928/QĐ-TTG ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"

Chi tiết về Quyết định 1928/QĐ-TTG kèm theo file đính kèm theo.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 1928/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội,  ngày  20  tháng  11  năm 2009 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"

______________________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

     Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân;

    Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

      Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Các bài liên quan