Pháp chế - Thi đua

Ngày 10-08-2016

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Chi tiết về Nghị định số 55/2011/NĐ-CP kèm theo file đính kèm.

CHÍNH PHỦ
***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 55/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2011

 

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 


Các bài liên quan