Pháp chế - Thi đua

Ngày 20-11-2018

Thông báo công văn về việc triển khai xét " giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 "

11/09/2018 | 09:39

Thông báo số: 1824/ĐHTN-PCTĐ ngày 10/9/2018.

Quyết định về việc ban hành quy định về công tác bảo vệ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/04/2018 | 09:43

Quyết định số:388/QĐ-ĐHTN ngày 13/3/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trong đại học Thái Nguyên

10/04/2018 | 10:14

Quyết định số:589/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc kiểm tra, chấn chỉnh việc ban hành các văn bản quản lý nội bộ và việc thực hiện quy trình thẩm định văn bản quản lý nội bộ

10/04/2018 | 15:26

công văn số:588/ĐHTN-PCTĐ ngày 5/4/2018.

Phụ lục tình hình đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế

19/12/2017 | 17:02

Chi tiết xem file đính kèm.

Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017

19/12/2017 | 17:00

Chi tiết xem file đính kèm.

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017 - 2018

19/12/2017 | 16:57

Chi tiết xem file đính kèm.

Báo cáo kết quả thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017

19/12/2017 | 16:55

Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

19/12/2017 | 16:52

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo Công văn về việc phát động phong trào thi đua năm học 2017 - 2018

09/11/2017 | 15:20

Công văn số:266/KNN-HCTH ngày 24/10/2017.

Trang 1/5 <12345>