Thi đua - Khen thưởng

Ngày 28-10-2020

Quyết định về việc Khen thưởng sinh viên K28 - PH1, NN1, KT2 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học Giáo dục quốc phòng An ninh

18/05/2020 | 16:41

Quyết định số: 165/QĐ-TTGDQPAN ngày 14/5/2020.

Luật Giáo dục

22/11/2019 | 16:52

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội ban hành Luật Giáo dục (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục

22/11/2019 | 16:44

Số 2268/CT-BGDĐT (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Luật bảo vệ môi trường

22/11/2019 | 16:39

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội ban hành Luật bảo vệ môi trường (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Luật trẻ em

22/11/2019 | 16:33

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội ban hành Luật trẻ em. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Luật Giáo dục Đại học

22/11/2019 | 16:23

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giáo dục đại học. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

22/07/2019 | 10:25

Thông báo số: 1290/TB-ĐHTN ngày 17/7/2019. Chi tiết danh sách kèm thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kế hoạch thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Khoa Ngoại ngữ năm 2019

18/04/2019 | 16:12

Kế hoạch số: 100/KH-KNN ngày 18/4/2019.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

25/03/2019 | 16:35

Quyết định số: 404/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo công văn về việc triển khai xét " giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 "

11/09/2018 | 09:39

Thông báo số: 1824/ĐHTN-PCTĐ ngày 10/9/2018.

Trang 1/6 <123456>