Thi đua - Khen thưởng

Ngày 18-11-2019

Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

22/07/2019 | 10:25

Thông báo số: 1290/TB-ĐHTN ngày 17/7/2019. Chi tiết danh sách kèm thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kế hoạch thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Khoa Ngoại ngữ năm 2019

18/04/2019 | 16:12

Kế hoạch số: 100/KH-KNN ngày 18/4/2019.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

25/03/2019 | 16:35

Quyết định số: 404/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo công văn về việc triển khai xét " giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 "

11/09/2018 | 09:39

Thông báo số: 1824/ĐHTN-PCTĐ ngày 10/9/2018.

Quyết định về việc ban hành quy định về công tác bảo vệ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/04/2018 | 09:43

Quyết định số:388/QĐ-ĐHTN ngày 13/3/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trong đại học Thái Nguyên

10/04/2018 | 10:14

Quyết định số:589/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc kiểm tra, chấn chỉnh việc ban hành các văn bản quản lý nội bộ và việc thực hiện quy trình thẩm định văn bản quản lý nội bộ

10/04/2018 | 15:26

công văn số:588/ĐHTN-PCTĐ ngày 5/4/2018.

Phụ lục tình hình đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế

19/12/2017 | 17:02

Chi tiết xem file đính kèm.

Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017

19/12/2017 | 17:00

Chi tiết xem file đính kèm.

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017 - 2018

19/12/2017 | 16:57

Chi tiết xem file đính kèm.

Trang 1/5 <12345>