Thi đua - Khen thưởng

Ngày 19-10-2017

Quyết định về việc tặng giấy khen của giám đốc Đại học Thái Nguyên cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên hoàn thánh xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

05/09/2017 | 07:29

Quyết định số: 1806/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 cho các tập thể, cá nhân thuộc khối cơ quan Đại học Thái nguyên

23/08/2017 | 15:39

Quyết định số:1599/QĐ-ĐHTN ngày 9/8/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Kế hoạch về việc thực hiện các văn bản quy phạm của nhà nước, văn bản của Bộ Giáo dục đào tạo và của Khoa Ngoại ngữ

09/08/2017 | 15:47

Kế hoạch số 14/KH-HCTH ngày 5/9/2016

Thông báo công văn về việc nâng cao chất lượng hiệu quả của kỳ thi kết thúc học phần

09/08/2017 | 15:45

Thông báo số:13A/TB-KNN ngày 24/4/2017

Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016

09/08/2017 | 15:42

Kế hoạch số:440/KH-KNN ngày 24/10/2016

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

09/08/2017 | 15:39

Kế hoạch số 13B/KH-KNN ngày 8/8/2016

Luật tố cáo

09/08/2017 | 14:48

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo.

Luật phòng, chống tham nhũng

09/08/2017 | 14:45

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng .

Luật khiếu nại

09/08/2017 | 14:41

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại.

Các văn bản luật phòng, chống tham nhũng, luật tố cáo, luật khiếu nại

09/08/2017 | 14:33

.

Trang 1/3 <123>