Pháp chế - Thi đua

Ngày 20-08-2017

Kế hoạch về việc thực hiện các văn bản quy phạm của nhà nước, văn bản của Bộ Giáo dục đào tạo và của Khoa Ngoại ngữ

09/08/2017 | 15:47

Kế hoạch số 14/KH-HCTH ngày 5/9/2016

Thông báo công văn về việc nâng cao chất lượng hiệu quả của kỳ thi kết thúc học phần

09/08/2017 | 15:45

Thông báo số:13A/TB-KNN ngày 24/4/2017

Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016

09/08/2017 | 15:42

Kế hoạch số:440/KH-KNN ngày 24/10/2016

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

09/08/2017 | 15:39

Kế hoạch số 13B/KH-KNN ngày 8/8/2016

Luật tố cáo

09/08/2017 | 14:48

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo.

Luật phòng, chống tham nhũng

09/08/2017 | 14:45

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng .

Luật khiếu nại

09/08/2017 | 14:41

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại.

Các văn bản luật phòng, chống tham nhũng, luật tố cáo, luật khiếu nại

09/08/2017 | 14:33

.

Kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 của Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

08/08/2017 | 10:40

Có danh sách đính kèm

Quyết định về việc kiện toàn cụm thi đua, khối thi đua trực thuộc tỉnh Thái Nguyên

08/08/2017 | 08:04

Quyết định số: 1661/QĐ-UBND ngày 19/6/2017

Trang 1/3 <123>