Thi đua - Khen thưởng

Ngày 27-06-2017

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2015-2016 cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Đại học Thái Nguyên

17/08/2016 | 08:23

Quyết định số 3499/QĐ-ĐHTN ngày 9/8/2016.Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Phổ biến giáo dục pháp luật & Văn bản quy phạm pháp luật

11/08/2016 | 08:11

.

Quyết định 1928/QĐ-TTG ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"

10/08/2016 | 15:46

Chi tiết về Quyết định 1928/QĐ-TTG kèm theo file đính kèm theo.

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

10/08/2016 | 15:00

Chi tiết về Nghị định số 55/2011/NĐ-CP kèm theo file đính kèm.

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

17/06/2016 | 16:33

Nghị định Số: 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011.Chi tiết xem file đính kèm.

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015

17/06/2016 | 15:53

Kế hoạch số 483/KH-KNN ngày 21/11/2014

Công văn về việc hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015 -2016

15/06/2016 | 10:26

Chi tiết xem file đính kèm

Quy định về công tác pháp chế ở Đại học Thái Nguyên

15/06/2016 | 10:17

Chi tiết xem file đính kèm

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

10/06/2016 | 07:56

Công văn số 51/BGDĐT-TĐKT ngày 06/01/2016

Quyết định về việc ban hành Quy định thi đua - khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

29/03/2016 | 08:31

Quyết định số 942/QĐ-ĐHTN ngày 15/5/2015

Trang 1/2 <12>