Thi đua - Khen thưởng

Ngày 21-01-2021

Thông báo công văn về việc hướng dẫn tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020

07/11/2020 | 15:44

Công văn số: 161/KNN-HCTH ngày 18/5/2020. Chi tiết các mẫu bình xét kèm công văn số 161 xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

07/11/2020 | 15:38

Quy định kèm theo quyết định số: 404/QĐ-ĐHTN, ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

06/11/2020 | 11:04

Quyết định số: 1982/QĐ-ĐHTN ngày 16/7/2020. Chi tiết xem fiel đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên năm học 2019 - 2020

06/11/2020 | 11:01

Quyết định số: 1955/QĐ-ĐHTN ngày 28/9/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2019 - 2020 cho các tập thể, cá nhân thuộc khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên

06/11/2020 | 10:57

Quyết định số: 1642/QĐ-ĐHTN ngày 20/8/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

06/11/2020 | 10:53

Quyết định số: 985/QĐ-ĐHTN ngày 27/5/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thid đua yêu nước Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020

06/11/2020 | 10:49

Quyết định số: 967/QĐ-ĐHTN ngày 26/5/2020. Chi tiết quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc đăng ký thi đua năm học 2020 - 2021

06/11/2020 | 09:49

Công văn số: 361/TNN ngày 30/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kế hoạch thi đua năm học 2020 - 2021

06/11/2020 | 09:46

kế hoạch số: 358/KH-TNN ngày 29/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

05/11/2020 | 20:57

Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

Trang 1/7 <1234567>