Khoa học Công nghệ

Ngày 14-12-2018

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ phê duyệt năm 2016

27/04/2016 | 15:47

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo các đề tài Nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ

04/03/2016 | 08:50

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo danh mục các bài báo của Khoa Ngoại ngữ

04/03/2016 | 08:47

Chi tiết xem file đính kèm

Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Khoa Ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên

04/03/2016 | 08:42

Ban hành kèm theo quyết định số 270/QĐ-KNN-QLKH ngày 13/8/2012.Chi tiết Quy định xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành quy định nộp các bài báo khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên

12/10/2015 | 10:01

quyết định số 2324/QĐ-ĐHTN ngày 8/10/2015. chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc đề tài khoa học công nghệ sinh viên năm học 2015 - 2016

27/08/2015 | 10:15

số 139/TB-KNN ngày 25/8/2015

Thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở và cấp bộ môn năm học 2015 - 2016

27/08/2015 | 10:09

số 138/TB-KNN ngày 25/8/2015

Thông báo v/v đăng ký đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2016

16/04/2015 | 09:01

Thông báo số 55/TB-KNN ngày 15/04/2015

Hội thảo “Chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngữ các trường Đại học và Cao đẳng khu vực miền núi và duyên hải phía Bắc – Thách thức và cơ hội”

10/11/2014 | 17:07

Ngày 8/11/2014, tại Hội trường Trung tâm học liệu – ĐHTN, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình Hội thảo “Chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngữ các trường Đại học và Cao đẳng khu vực miền núi và duyên hải phía Bắc – Thách thức và cơ hội”

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN Sinh viên năm học 2014-2015

29/08/2014 | 17:46

Thông báo số 128/TB-KNN ngày 29 tháng 08 năm 2014

Trang 5/6 <123456>