Khoa học Công nghệ

Ngày 14-02-2022

Thông báo các đề tài Khoa học và Công nghệ Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo các đề tài Khoa học và Công nghệ Trường Ngoại ngữ - ĐHTN.

* CẤP CƠ SỞ

Danh mục đề tài Khoa học công nghệ năm 2016. Chi tiết xem tại đây.

Danh mục đề tài Khoa học công nghệ năm 2017. Chi tiết xem tại đây.

Danh mục đề tài Khoa học công nghệ năm 2018. Chi tiết xem tại đây.

Danh mục đề tài Khoa học công nghệ năm 2019. Chi tiết xem tại đây.

Danh mục đề tài Khoa học công nghệ năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

Danh mục đề tài Khoa học công nghệ năm 2021. Chi tiết xem tại đây.

Danh mục đề tài Khoa học công nghệ năm 2022. Chi tiết xem tại đây.

* CẤP ĐẠI HỌC

Danh mục đề tài Khoa học công nghệ năm 2016. Chi tiết xem tại đây.

Danh mục đề tài Khoa học công nghệ năm 2017. Chi tiết xem tại đây.

Các bài liên quan