Khoa học Công nghệ

Ngày 05-11-2020

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 5038/QĐ-ĐHTN ngày 30/12/2016. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan