Khoa học Công nghệ

Ngày 05-11-2020

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở, sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2020 - 2021 và tổ chức,cá nhân chủ trì thực hiện

Quyết định số: 691/QĐ-ĐHTN ngày 28/02/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan