Khoa học Công nghệ

Ngày 20-12-2019

Quyết định về việc phê duyệt và ban hành Kế hoạch phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 2348/QĐ-ĐHTN ngày 19/12/2019. Chi tiết quyết định và kế hoạch kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan