Khoa học Công nghệ

Ngày 29-01-2019

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học: " Phát triển chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

Thông báo số:142/TB-ĐHTN ngày 23/1/2019.

Các bài liên quan