Khoa học Công nghệ

Ngày 13-11-2018

Thông báo số 2 Hội thảo Quốc gia về Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án - Lần thứ 3 "Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án ở trường Phổ thông tại Việt Nam" "Project Teaching at K12 Schools in Vietnam"

Thông báo số:2288/TB-ĐHTN ngày 05/11/2018.

Các bài liên quan