Khoa học Công nghệ

Ngày 24-08-2016

Thông báo về việc đăng ký sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016-2017

các mẫu văn bản đi kèm chi tiết xem file đính kèm

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

KHOA NGOẠI NGỮ

   Số:  150 /TB-KNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  23 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v đăng ký sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016-2017

           Kính gửi:  - Các Tổ trợ lý,

                             - Các Bộ môn.   

Thực hiện nhiệm vụ quản lý sáng kiến năm học 2016-2017, Khoa Ngoại ngữ thông báo tới các cán bộ, giảng viên tiến hành đăng ký sáng kiến cấp cơ sở. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Các tập thể, cá nhân trực thuộc Khoa Ngoại ngữ

2. Quy trình đăng ký

- Các tập thể, cá nhân đăng ký sáng kiến cấp cơ sở theo mẫu đính kèm và gửi về Tổ QLKH&HTQT trước ngày 01/10/2016, bao gồm 01 bản in và 01 bản điện tử, bản điện tử gửi về địa chỉ qlkh.qhqt.knn@gmail.com.

- Tổ QLKH&HTQT tập hợp đăng ký trình Hội đồng Khoa học – Sáng kiến cơ sở, Hội đồng họp và phê duyệt trong tháng 10/2016.

- Các tác giả có sáng kiến được phê duyệt triển khai thực hiện và báo cáo kết quả vào cuối năm học.

Khoa Ngoại ngữ đề nghị các đồng chí Tổ trưởng, Trưởng Bộ môn triển khai đến cán bộ, giảng viên những nội dung trên.

Mọi vấn đề có liên quan xin liên hệ: Tổ QLKH&HTQT - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

 (ĐT: 02806 573877 – Email: qlkh.qhqt.knn@gmail.com –huydang.sfl@tnu.edu.vn).

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;                                                            

-          Lưu: VT, QLKH&HTQT.

 

 

TRƯỞNG KHOA

  

(Đã ký)

 

TS. Lê Hồng Thắng

 

Các bài liên quan